Ład organizacyjny

ENEA S.A. zarządza wszystkimi spółkami, który wchodzą w skład Grupy Kapitałowej ENEA. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,51% udziałów w spółce.

Spółka jest kierowana przez Zarząd, którego członkowie powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Organem nadzorującym Zarząd jest Rada Nadzorcza.

Zarząd

Zarząd jest odpowiedzialny za koordynację zagadnień związanych z całokształtem działalności spółki i Grupy Kapitałowej. Ocena członków Zarządu jest związana z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej ENEA, a także z poziomem realizacji strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA.

 • Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu
 • Dalida Gepfert- Członek Zarządu ds. Finansowych
 • Grzegorz Kinelski - Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Paweł Orlof - Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

(stan na 28.10.2013)

Rada Nadzorcza

Do obowiązków Rady Nadzorczej ENEA S.A. należy stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada m.in. ocenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki i składa doroczne sprawozdanie z tej oceny Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem ENEA S.A.
Rada Nadzorcza spółki może składać się z 6 do 15 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, pracowników spółki oraz Skarb Państwa – głównego akcjonariusza ENEA S.A.

 • Wojciech Chmielewski - Przewodniczący
 • Jeremi Mordasewicz - Wiceprzewodniczący
 • Michał Kowalewski - Sekretarz
 • Sławomir Brzeziński - Członek
 • Przemysław Łyczyński - Członek
 • Sandra Malinowska - Członek
 • Tadeusz Mikłosz - Członek
 • Małgorzata Niezgoda - Członek
 • Torbjörn Wahlborg - Członek 

(Stan na 28.10.2013)

Obowiązki, uprawnienia oraz zasady działania Zarządu i Rady Nadzorczej określone są przede wszystkim w:

 • Kodeksie spółek handlowych
 • Statucie ENEA S.A.
 • Regulaminie Zarządu ENEA S.A.
 • Regulaminie Rady Nadzorczej ENEA S.A. w Poznaniu
 • Spółka ENEA S.A. uwzględnia w swojej działalności zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. z późn. zm., pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Więcej informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 roku

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej w 2012 roku

W 2012 roku miały miejsce zmiany osobowe w składzie zarządu ENEA S.A. jak i w Radzie Nadzorczej.
W dniu 1 stycznia 2012 roku w skład Zarządu ENEA S.A. wchodzili:

 • Maciej Owczarek – Prezes Zarządu,
 • Hubert Rozpędek - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych,
 • Krzysztof Zborowski - Członek Zarządu ds. Wytwarzania.

W wyniku odwołania jak i rezygnacji poszczególnych członków Zarządu, skład tego ciała w 2012 roku i na początku 2013 uległ zmianie.
Na dzień 1 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. VII kadencji liczyła 9 członków:

 • Wojciech Chmielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Jeremi Mordasewicz,
 • Michał Kowalewski,
 • Małgorzata Aniołek,
 • Agnieszka Mańkowska,
 • Tadeusz Dachowski,
 • Paweł Lisiewicz,
 • Mieczysław Pluciński,
 • Graham Wood.

W ciągu roku 2012 powołano w skład Rady Sławomira Brzezińskiego. Ponadto w połowie roku rozpoczęła działalność VIII kadencja Rady Nadzorczej. Poszerzono jej skład do 10 osób.