Wyniki finansowe

W 2012 roku przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA wzrosły o 4% i wyniosły 10 096 032 tys. zł.  

Struktura przychodów ze sprzedaży

grafico2.png

W 2012 roku przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyniosły 6 768 335 tys. zł co stanowi 4 % wzrost w stosunku do 2011. Był on spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 173 231 tys. zł. O 66 545 tys. zł zwiększyły się też przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w ENEA Wytwarzanie.

Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w 2012 roku wyniosły 2 813 446 tys. zł, co wskazuje na wzrost w stosunku do roku 2011 o 171 336 tys. zł. Na wzrost ten wpłynęło w szczególności zwiększenie ilości dostarczanej energii elektrycznej odbiorcom końcowym o 102 GWh oraz 4,8 % wzrost średniej ceny sprzedaży usług dystrybucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 łączna suma aktywów Grupy Kapitałowej ENEA wynosiła 14 710 462 tys. zł.

Aktualne dane finansowe spółki dostępne są na stronach korporacyjnych Grupy. 

Szczegółowe dane finansowe dotyczące roku 2012 dostępne  w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 r. Sprawozdanie dostępne są pod tym linkiem.