Inicjatywy 2013

Grupa Kapitałowa ENEA

W 2013 roku przyjęto nową Strategię Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020, dzięki której Grupa stanie się w pełni zintegrowaną grupą energetyczną. Nową misją Grupy jest wzrost jej wartości poprzez budowanie zaufania Klientów .

Strategicznymi celami  Grupy Kapitałowej ENEA są: zbudowanie długotrwałych relacji z Klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji.

Realizacja zaplanowanych inwestycji w latach 2014-2020 wymaga poniesienia łącznych nakładów
w wysokości 20 mld złotych. Zostaną one pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Ścieżka wzrostu w rentownych obszarach będzie realizowana poprzez budowę konkurencyjnego portfela wytwórczego. Grupa planuje rozwinąć moce o 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych (zakończenie budowy bloku nr 11 w Kozienicach w 2017 roku), o około 500 MWe
z odnawialnych źródeł energii oraz o około 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych
i sieciach ciepłowniczych.

Wybór paliwa dla jednostek kogeneracyjnych będzie pochodną analizy atrakcyjności ekonomicznej poszczególnych przedsięwzięć. Ponadto Grupa chce także inwestować w dystrybucję oraz zwiększyć marże zarówno w obszarze sprzedaży, jak i obrotu hurtowego.

W celu lepszego zarządzania ryzykami w Grupie Kapitałowej ENEA stworzono tzw. Model Ryzyk oraz Rejestr Ryzyk obejmujący 131 ryzyk GK ENEA. Proces oceny ryzyk realizowany był w formie warsztatów z udziałem kluczowego kierownictwa sześciu największych spółek GK ENEA. Podczas warsztatów odpowiednio dobrane grupy robocze dokonywały oceny ryzyk w czterostopniowej skali, badając każde ryzyko pod kątem możliwych skutków, podatności oraz prawdopodobieństwa.

We wrześniu 2013 roku  Zarząd ENEA S.A. zatwierdził i przyjął do stosowania Kodeks Grupy ENEA. Jest to rodzaj korporacyjnej „konstytucji”, która poprzez wprowadzenie mechanizmu statutowego zarządzania grupą kapitałową ma zagwarantować efektywne i przejrzyste zarządzanie spółkami zależnymi.  Celem wprowadzonych zmian jest stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego sankcjonującego główną rolę spółki ENEA S.A. 
Kodeks definiuje pojęcie interesu Grupy ENEA i zobowiązuje wszystkie spółki do współdziałania z innymi spółkami z Grupy ENEA w celu realizacji strategii i misji Grupy, kreowania jej wartości jako całości i utrzymania spójności.  Akt umożliwia realizację wspólnych polityk np. w zakresie  sprawozdawczości, bezpieczeństwa, audytu, zakupów, marketingu.
Dotychczasowa umowa holdingowa akcentowała odrębność poszczególnych spółek. Taki model mógł powodować dezintegrację Grupy Kapitałowej ENEA i utrudniać jej działanie na konkurencyjnym rynku. Zarząd ENEA S.A powołał grupę kapitałową pod nazwą: Grupa ENEA, do której wchodzą następujące spółki:

  1. ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  2. ENEA Centrum S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  3. ENEA Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  4. ENEA Trading sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych,
  5. ENEA Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Świerżach Górnych,
  6. Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  7. Energomiar sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  8. Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno sp. z o.o. z siedzibą w Gronówku,
  9. BHU S.A.  z siedzibą w Poznaniu,
  10. Eneos sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Na dalszym etapie wprowadzone zostały  zmiany do statutów oraz umów spółek stanowiących Grupę ENEA. Zmiany te doprowadzą do ujednolicenia celów działania wszystkich spółek z Grupy ENEA z celami całej Grupy ENEA.

Klienci

Budowanie zaufania Klientów  prowadzące w konsekwencji do wzrostu wartości Grupy to nowa misja Grupy ogłoszona w październiku 2013.  Stanowi ona credo nowej Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020. Do jej priorytetowych obszarów należy zbudowanie długotrwałych relacji z Klientami.  Realizacja założeń niesie za sobą inwestycje w rozwój usług dla Klientów . Pierwsze rezultaty nowej strategii Klienci będą mogli już odczuć w 2014 roku.

26 kwietnia2013 roku uruchomiono Contact Center ENEA Centrum - nowoczesny kanał komunikacji z Klientami utworzony w ramach programu Zmiany Modelu Obsługi Klientów  Grupy Kapitałowej ENEA. W nowej siedzibie Contact Center przy ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu mieszczą się biura Obsługi Telefonicznej, Back Office oraz Rozliczeń i Windykacji odpowiedzialne za obsługę Klientów  z obszaru Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego.

Od maja Klienci ENEA S.A. mogą korzystać z usług Contact Center od poniedziałku do piątku w godz. 7-18. Biuro obsługuje ponad tysiąc połączeń telefonicznych dziennie. Średni czas oczekiwania na kontakt z konsultantem wynosi 14 sekund. Skuteczność w odbieraniu połączeń przychodzących wynosi 96%, z czego 92% połączeń odbieranych jest w ciągu pierwszych 20 sekund połączenia.

Od 2013 roku spółka ENEA Operator wydaje biuletyn pt. „Energetyczny samorząd” skierowany do lokalnej administracji publicznej. W biuletynie spółka informuje o realizowanych pracach
i inwestycjach oraz innych aspektach istotnych z punktu widzenia współpracy z lokalnymi władzami.

Biuletyn jest dostępny na stronie www ENEA Operator

W dniach 9-10 maja 2013 roku spółka Eneos zorganizowała w Kołobrzegu targi pod nazwą „Więcej światła”, których tematem przewodnim było efektywne zarządzanie energią.  Spółki ENEA S.A., Eneos i Energomiar oraz wiodący producenci oświetlenia prezentowali najnowsze energooszczędne trendy i rozwiązania. Eneos zaprezentował po raz pierwszy system fotowoltaiczny zainstalowany na budynku szczecińskiego oddziału spółki. Targi odwiedziło ponad 300 osób. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządów z obszarów działania Grupy Kapitałowej ENEA.

ENEA S.A. otrzymała Godło Marki Najbardziej Przyjaznej Środowisku w najnowszym badaniu konsumentów European Trusted Brands. Wyróżnienie to zostało przyznane marce ENEA w kategorii „Dostawca energii”. Jest to jedyna nagroda przyznana spółce branży energetycznej działającej w naszym kraju.

Złote i Kryształowe Statuetki Marki Godnej Zaufania przyznano łącznie markom w 36 kategoriach. Tegoroczna, trzynasta już edycja badania European Trusted Brands była przeprowadzana w 12 europejskich krajach, w tym w Polsce. Łącznie zebrano opinie ponad 18 000 konsumentów, którzy wskazali ponad 79 000 marek. Badanie opierało się na wskazaniach spontanicznych bez podpowiedzi, co oznacza, że wyniki są najbardziej wiarygodne.

Pracownicy

thumb_5526.jpg30 stycznia 2013 roku  ENEA Wytwarzanie otrzymała z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” certyfikat „Pracodawców Przyjaznych Pracownikom”. Certyfikatem uhonorowano 22 firmy dbające o dobre relacje z pracownikami.  Wyróżnieni pracodawcy mogą posługiwać się certyfikatem przez trzy lata.

Pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę z obszaru prawa pracy, BHP, udzielania pierwszej pomocy, branży energetycznej oraz funkcjonowania samej Grupy podczas konkursu „1 z 10 tysięcy”. Aby otrzymać zaszczytny tytuł „Omnibusa roku” uczestnicy konkursu muszą przejść trzyetapowe eliminacje.

Początki konkursu sięgają lat 90tych, kiedy to pracownicy  rywalizowali w konkursach z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.  Finał „1 z 10 tysięcy” odbył się 21 czerwca w Baranowie pod Poznaniem.

Systematyczny rozwój kluczowych kompetencji pracowników to jedno z zadań, jakie stawia przed sobą ENEA S.A. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności pracowników stanowi podstawę efektywnej realizacji celów firmy.  W kwietniu 2013 roku kierownicy Biur, Referatów i Zespołów ENEA S.A. wzięli udział w szkoleniu wewnętrznym „Motywowanie do osiągnięć, czyli jak prowadzić rozmowy z pracownikiem" zwiększającym ich kompetencje z obszaru kierowania zespołem. Podczas szkolenia uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej z uwzględnieniem kryteriów oceny pracowników wynikających z "Regulaminu premiowania Pracowników ENEA S.A. w 2013".

W 2012 roku ENEA Operator wykonał 18 679 prac pod napięciem (PPN), co stanowi wzrost o około 4% w porównaniu do roku 2011. W I kwartale 2013 roku wykonano 4 722 prace w PPN, co stanowi wzrost o około 19% w stosunku do I kwartału roku 2012.

Plan szkoleń PPN  przewiduje przeprowadzenie do końca 2013 roku 19 kursów, w tym przeszkolenie 360 osób. Od rozpoczęcia projektu do połowy 2013 roku przeszkolono 880 osób, co stanowi 51% wszystkich osób przeznaczonych do przeszkolenia w ramach projektu w latach 2010-2015.

Jednocześnie zachęcając partnerów zewnętrznych do realizacji prac w systemie PPN opracowano Zasady nadawania certyfikatów PPN dla osób z firm zewnętrznych.

W 2013 roku Grupa Kapitałowa ENEA nie zwalnia tempa i aktywnie angażuje się w działania o charakterze społecznym, szczególnie w obszarze wolontariatu pracowniczego. W pierwszej połowie 2013 roku w wolontariat zaangażowało się w sumie 313 pracowników, którzy przeznaczyli łącznie 733 godziny na pomoc potrzebującym.

Wolontariat pracowniczy w I połowie roku 2013
Ilość beneficjentów 23 287
Ilość godzin poświęconych na wolontariat 733
Ilość placówek objętych pomocą 120
Ilość wolontariuszy 313

Środowisko

W marcu 2013 roku spółka ENEA Wytwarzanie podpisała kontrakt na budowę ekologicznej instalacji odsiarczania spalin, zmniejszająca emisję dwutlenku siarki – IOS IV. Wartość inwestycji to ponad 182 mln zł brutto. Wykonawcą inwestycji została Babcock-Hitachi K.K.  Nowa instalacja ma zapewnić ponad 93% skuteczność odsiarczania, co umożliwi spółce dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych  i realizację planów produkcyjnych. Instalacja ma być gotowa w czerwcu 2015 roku.

W Elektrociepłowni Białystok zakończyła się realizacja inwestycji związanej ze spalaniem biomasy jednostki wytwórczej wraz z Układem Akumulacji Ciepła. Inwestycja miała na celu obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła. Jest to kolejny krok w dążeniu spółki do zwiększania produkcji energii elektrycznej z OZE. Uroczyste przekazanie inwestycji miało miejsce 18 kwietnia br.

W sierpniu 2013 roku Elektrociepłownia Białystok rozpoczęła kolejną inwestycję- budowę układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego. Jego zadaniem będzie odzyskiwanie i wykorzystywanie ciepła, które obecnie jest tracone.  Maksymalna wydajność kotła wynosić będzie 18,4 MW. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, a wartość jej realizacji to 25,5 mln zł.  Za budowę odpowiedzialne jest konsorcjum Mostostal Warszawa i Radscan Intervex Polska. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2014 roku.

W maju 2013 roku spółka Miejska Energetyka Cieplna Piła rozpoczęła budowę nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym. Celem inwestycji jest rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przy jednoczesnym  zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Na realizację inwestycji spółka uzyskała 4,5 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udzielonej na preferencyjnych warunkach. Projekt  uzyskał  również pozytywną opinię Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Budowa pozwoli spółce dostarczać do sieci ciepłowniczej blisko 10MWt energii cieplnej i ok. 10 MWt energii elektrycznej. To wystarczająco by zaspokoić 30 proc. potrzeb miasta Piły na energię elektryczną i 100 proc. zapotrzebowania na ciepłą wodę dla mieszkańców będących klientami MEC Piła. Wartość inwestycji to 36 mln zł brutto. Zrealizuje ją konsorcjum JOKA Sp. z o.o i CPL Concordia Societa Cooperativa O/Polska.

ENEA Operator by zmniejszyć straty techniczne w sieci elektroenergetycznej realizuje projekt wymiany starych transformatorów rozdzielczych SN/nn o wysokich stratach w transformacji energii (straty jałowe i obciążeniowe), na jednostki energooszczędne. Projekt obejmuje wymianę 1692 szt. transformatorów pracujących w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia na terenie wszystkich Oddziałów Dystrybucji. Do wymiany zostały przewidziane transformatory najstarsze wyprodukowane w okresie od 1945 do 1980 roku.

Do 31 marca 2013 roku w ramach projektu zakupiono 1 318 transformatorów, a także dokonano wymiany 1 140 jednostek o wysokich stratach.

Społeczeństwo

W maju  2013 roku 40 wolontariuszy z Grupy ENEA (ENEA S.A., BHU i Energomiar) uporządkowało teren przeznaczony pod budowę ścieżki edukacyjnej dla podopiecznych Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Mosinie. Spółka ENEA S.A. ufundowała także zakup bryczki przystosowanej do wózków inwalidzkich, na której osoby niepełnosprawne uczą się powożenia.

jr.pngWolontariat pracowniczy jest jedną z najcenniejszych form pomocy. W trakcie wspólnej pracy wolontariusze, pracownicy fundacji i jej podopieczni  poznają się, wymieniają się doświadczeniami i bardziej doceniają włożony w realizację projektu wysiłek. Wolontariat jednoczy społeczność lokalną, daje okazję do nawiązania nowych kontaktów zawodowych i prywatnych, które mogą w przyszłości korzystnie zaowocować.  

Joanna Regulska
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia

ENEA S.A. już w 2012 roku wsparła prowadzony przez Fundację Jaśka Meli „Poza horyzonty” Ogólnopolski Program Protezowania. Program ten zakłada zapewnienie osobom po amputacjach pomocy psychologicznej, prawnej i informacyjnej, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny oraz aktywizację osób niepełnosprawnych.

Ponadto w 2013 roku pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA wzięli udział w biegu na rzecz podopiecznego Fundacji Jaśka Meli „Poza horyzonty”. Grupę reprezentowali zorganizowani w  5 drużynach pracownicy ENEA Operator i ENEA S.A. W tym biegu nie wynik, lecz cel był najważniejszy. W sumie podczas imprezy udało się zebrać 120 tysięcy złotych.

Wolontariusze ENEA Wytwarzanie wzięli udział w 17 edycji  Pikniku Naukowego organizowanego w 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Odwiedzający stoisko firmy mogli sprawdzić m.in. jaką moc energetyczną mają cytryny i wywołać pioruny za pomocą generatora Van de Graaffa. Dzieci mogły dowiedzieć się jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, natomiast dorośli mieli okazję obejrzeć wizualizację nowego bloku energetycznego ENEA Wytwarzanie,  budowanego w Kozienicach. Imprezę odwiedziło ponad 150 000 osób.

w-kontakcie-z-natura_thumb.jpgJeden z głównych projektów wolontariatu pracowniczego Grupy Kapitałowej ENEA ma na celu propagowanie ekologicznych zachowań wśród najmłodszych. Na dedykowanej programowi stronie internetowej dzieci i ich rodzice mogą poprzez zabawę uczyć się jak dbać o środowisko na co dzień. W ramach projektu prowadzone były również zajęcia w szkołach. 

„W kontakcie z natura KIDS” jest kontynuacją prowadzonego od 2011 roku ogólnopolskiego projektu edukacji ekologicznej „W kontakcie z naturą”.