Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy należy do kluczowych aspektów z perspektywy zarządzania i minimalizacji ryzyk firmy z sektora energetycznego. Spółki Grupy Kapitałowej ENEA traktują priorytetowo kwestie zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy i stosują się w tym zakresie do zapisów obowiązującego prawa. Zapisy dotyczące kwestii BHP stanowią także część ustaleń Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).  

Liczba wypadków i wskaźnik wypadkowości w spółkach Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 roku

Nazwa spółki Liczba wypadków Wskaźnik częstości wypadków*
ENEA S.A. 1 2,52
ENEA Operator 45 8,57
ENEA Wytwarzanie 4 1,73
Elektrociepłownia Białystok 1 5,26
Elektrownie Wodne 2 12,04
MEC Piła 1 6,17
PEC Oborniki 0 0
BHU 3 18,07
Eneos 1 8,40
ENEA Centrum 4** 25,48
ENERGOBUD Leszno 9 14,75
Energomiar 1 0,52
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 1 16,70
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK 0 0
ITSERWIS 1 11,62
Energo-Tour 0 0
Hotel Edison 1 45,40
Windfarm Polska 0 0
* Wskaźnik częstości wypadków obliczany jako liczba wypadków pomnożona przez 1000 i podzielona przez liczbę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez spółkę. ** W tym 1 wypadek w drodze do pracy.

Wśród pracowników Grupy Kapitałowej ENEA nie stwierdza się przypadków chorób zawodowych. Pracownicy części spółek są jednak wysoce narażeni na wypadki przy pracy związane z jej charakterem (prace pod napięciem, eksploatacja urządzeń elektrycznych), stąd tak duży nacisk na wdrażanie zasad BHP w spółkach segmentu „wytwarzanie”, ENERGOBUD Leszno, Eneos czy ENEA Operator. W 2012 roku odnotowano jeden wypadek śmiertelny w spółce ENEA Operator.

W Grupie Kapitałowej ENEA działają wybierani przez pracowników społeczni inspektorzy pracy.
Część spółek, w tym z segmentu „wytwarzanie” i „dystrybucja”, prowadzi rozbudowane projekty promujące zasady BHP i edukujące pracowników w tym zakresie. Pracownicy wszystkich spółek mogą m.in. wziąć udział w organizowanym corocznie i cieszącym się dużą popularnością wieloetapowym konkursie BHP Grupy Kapitałowej ENEA.

Monterzy ENEA Operator rywalizują z kolei w organizowanym przez spółkę konkursie „Prace pod napięciem”. Konkurs jest elementem realizowanego od 2010 roku projektu „Prace pod napięciem 2010+”, który dotyczy wdrożenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych, liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.

Oprócz obowiązkowych szkoleń BHP spółki szkolą pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA posiadający uprawnienia instruktorskie w tym zakresie angażują się w ramach wolontariatu pracowniczego w edukację na rzecz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

Pomoc przedmedyczna w ENEA Operator

ENEA Operator przykłada dużą wagę do szkolenia i edukacji pracowników w zakresie pomocy przedmedycznej. W ramach okresowych szkoleń  BHP organizowanych w ENEA Operator prowadzone są m.in. zajęcia z udzielania pierwszej  pomocy.
W spółce działają Zespoły Ratownictwa Przedmedycznego. Przeszkolono niemal wszystkich pracowników Spółki (ponad 5000 osób) z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Koordynatorzy ds. Ratownictwa Przedmedycznego zdali egzaminy państwowe Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i posiadają uprawnienia instruktorskie do prowadzenia szkoleń w firmie. Wszyscy zaangażowani w projekt regularnie odbywają szkolenia i borą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, symulacjach oraz manewrach ratowniczych.