Współpraca ze społecznościami lokalnymi

Jednym z głównych celów określonych w Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA jest rozwój dialogu z interesariuszami, w tym społecznością lokalną i uwzględnianie ich głosu w działalności biznesowej. Poprzez działania na rzecz społeczności lokalnych budowane są długotrwałe i oparte na wzajemnym zaufaniu relacje z mieszkańcami regionów, w których działają spółki wchodzące w skład Grupy.

Na rozwój społeczności lokalnych mają także wpływ długofalowe inwestycje prowadzone przez poszczególne spółki. Na przykład w 2012 roku ENEA Wytwarzanie rozpoczęła budowę nowego bloku energetycznego Nr 11 o mocy 1075 MW. Jest to największa inwestycja energetyczna w Polsce, kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jego budowa potrwa ok. 5 lat i zwiększy moc elektrowni aż o 30%. Budowa nowego bloku to szansa na rozwój gospodarczy dla regionu. Przy budowie będzie pracowało blisko 2500 osób, z czego na stałe zatrudnienie znajdzie blisko 300 pracowników. O postępach prac można przeczytać na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie, w zakładce „Nowy blok 1075 MW”.

Współpraca z Fundacją Rozwoju Talentów

W czerwcu 2012 roku Fundacja Rozwoju Talentów wspierana przez ENEA S.A. zorganizowała skierowane do gimnazjalistów warsztaty rozwijające kompetencje społeczne pn. „Przyszłość jest w Twoich rękach”. W zajęciach indywidualnych i grupowych wzięło udział 500 uczniów z Gminy Mosina, Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym oraz International School of Poznań. Młodzież poznawała m.in. metody organizacji pracy własnej i technik komunikacji.

fundacja-rozwoju-talentow_thumb_0.jpgWe wrześniu ci sami uczniowie uczestniczyli w drugiej części warsztatów, podczas której zdiagnozowane zostały ich indywidualne predyspozycje. Gimnazjaliści poznali metody wspierające proces uczenia się oraz najważniejsze czynniki mające wpływ na wybór ich dalszej drogi kształcenia.

 

anna_korzeniewska.pngCelem Programu „Przyszłość jest w Twoich rękach” jest diagnoza predyspozycji i rozwój uczniów. Znając swoje ‘talenty’, uczniowie dokonują lepszych, bardziej świadomych decyzji edukacyjnych, a dzięki warsztatom rozwijają kompetencje niezbędne na rynku pracy. Zaangażowanie firm takich jak ENEA S.A. w programy społeczne pozwala nam oferować uczniom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w dorosłym życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym.

Anna Korzeniewska -   Założycielka Fundacji Rozwoju Talentów

 

Program „5 zmysłów. PAUZA”

ENEA S.A. angażuje się w działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. We wrześniu 2012 roku spółka wsparła projekt edukacyjno-kulturalny „5 zmysłów. PAUZA” organizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne MCA i agencję More Than One Production. Celem projektu była aktywizacja środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących do zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

do_wyboru_thumb.jpgProgram składał się z teoretycznych i praktycznych warsztatów muzycznych prowadzonych przez muzyków, muzykologów i specjalistów języka migowego. Warsztaty prowadzone były m.in. przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrygenturą Agnieszki Duczmal. Podczas zajęć osoby niesłyszące przygotowały utwór prezentowany 14 listopada 2012 roku podczas koncertu finałowego.

pawe gogolekProjekt "5 zmysłów. Pauza" pozwolił osobom niesłyszącym na uczestniczenie w wydarzeniach edukacyjno - artystycznych, do których wcześniej nie miały dostępu. Jego wyjątkowość polega na udostępnieniu naszym uczestnikom pewnych dziedzin życia kulturalnego, z których wcześniej byli zupełnie wykluczeni. Projekt był wycieczką w nieznane dla osób niesłyszących, a jego efektem stało się rozbudzenie zainteresowań muzycznych i organizowanie podobnych wydarzeń kulturalnych już nie w Poznaniu, a w całej Polsce.

Paweł Gogołek, More Than One Production

   

Fundacja Anny Dymnej „ Mimo wszystko”

mimo-wszystko1_thumb.jpgmimo-wszystko2_thumb.jpg

mimo-wszystko-3_thumb.jpg
Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę o nawiązaniu długofalowej współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Spółka przekazała w ramach projektu „Nasza energia w Dolinie Słońca” wsparcie finansowe na realizację działań statutowych ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Dolina Słońca” w Radwanowicach, opiekującego się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

W 2012 roku ENEA S.A. została także jednym z głównych sponsorów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty organizowanego przez Fundację. Spółka ufundowała dwie główne nagrody dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych. Laureaci otrzymali nagrody z rąk ambasadora marki ENEA S.A. – aktora Michała Żebrowskiego.

michal_serwinski.pngNa co dzień zajmujemy się pomocą dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które same nie są w stanie prosić o wsparcie. Problemy ich codziennego życia i oni sami są często spychane przez społeczeństwo na margines. Tym bardziej cieszymy się, że ENEA S.A. zdecydowała się wyjść im na przeciw. Wsparła nas w naszych działaniach związanych z przełamywaniem barier i stereotypów. ENEA postanowiła włączyć się w realizację trzech projektów fundacji poprzez zaangażowanie swoich pracowników, a także przeznaczenie środków finansowych. Nasi Podopieczni otrzymali konkretną i rzeczową pomoc. Mamy świadomość, że było to możliwe tylko dzięki wrażliwości Zarządu firmy, profesjonalizmowi i wyjątkowemu zaangażowaniu jej pracowników.

Michał Serwiński , Kierownik Działu Fundraisingu Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Współpraca z sektorem publicznym i uczelniami

Aby wspierać rozwój lokalny i promować innowacyjność, spółki wchodzące w skład Grupy podejmują współpracę z samorządami i uczelniami. W 2012 roku spółka Energomiar przedstawiała referaty adresowane do władz samorządowych na temat jakości i ekonomicznej pracy oświetlenia drogowego dla racjonalnego wydatkowania budżetów miast i gmin.

W roku akademickim 2011/2012 spółka ENEA Operator we współpracy z Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej zorganizowała studia podyplomowe dla pracowników spółki oraz samorządu terytorialnego. Studia dotyczyły planowania energetycznego w skali lokalnej oraz zarządzania energią na szczeblu jednostek samorządów terytorialnych. Program obejmował m.in. tematykę zrównoważonego rozwoju, w tym metody ograniczania zużycia energii na terenach administrowanych przez jednostki terytorialne. Studia na początku 2012 roku rozpoczęło 38 osób.

W lutym 2012 roku ENEA Wytwarzanie i władze Politechniki Wrocławskiej podpisały list intencyjny inicjujący długoterminową współpracę naukową. Zatrudnienie wykształconych specjalistów jest kluczowe dla rozwoju spółki. Studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas praktyk i staży w kozienickiej elektrowni. Wcześniej spółka nawiązała podobną współpracę z Politechniką Warszawską.

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA działają także na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dla przykładu w 2012 roku ENEA Wytwarzanie wsparła działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławicach finansując zakup wyposażenia strażnicy. Przekazała także darowiznę na dofinansowanie działalności statutowej OSP w Kozienicach.

Współpraca z instytucjami kulturalnymi

royal-gardens_thumb_0.jpgENEA S.A. kontynuuje prace nad przywróceniem świetności Łazienkom Królewskim w Warszawie poprzez program „Dumni z dziedzictwa”. Spółka, pragnąc wyrazić swoje zaangażowanie w dbałość o polską kulturę i jej miejsce w świadomości ludzi na całym świecie, objęła słynny kompleks pałacowy swoim mecenatem już w 2011 roku. Do końca 2013 roku zostanie wymieniona instalacja elektryczna. Zostaną także zakończone prace nad efektowym podświetleniem zabytków. Realizacją prac zajmuje się spółka Eneos.

W wyniku trwających prac, w czerwcu 2012 roku podświetlono m.in. Staw Belwederski, Pałac Myśliwiecki i Świątynię Diany. W IV kwartale 2012 roku ukończyła prace nad iluminacją Pałacu na Wyspie. Nad wszystkimi pracami czuwa konserwator zabytków.

W 2012 roku wśród spółek Grupy Kapitałowej ENEA wspierających działania na rzecz kultury znalazła się Elektrociepłownia Białystok. Spółka przekazała darowizny finansowe na rzecz Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, na rzecz Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce w celu dofinansowania XXXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2012” oraz na rzecz rozwoju działalności Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Nowe formy kontaktu z interesariuszami lokalnymi
Raportowanie wg standardu GRI

Zarówno raport zrównoważonego rozwoju za rok 2011 jak i niniejszy raport za rok 2012 został przygotowany w oparciu o przyjazny interesariuszom, międzynarodowy standard raportowania Global Reporting Initative (GRI). Dane prezentowane są w raportach w taki sposób, by umożliwić interesariuszom poznanie pełnego obrazu działalności Grupy, w tym działań na rzecz środowiska i społeczności lokalnych.

ENEA Wytwarzanie w lokalnej telewizji

W „Kronice Kozienickiej” – lokalnym kanale telewizji kablowej w Kozienicach nadawano trzydziestominutowy magazyn przybliżający działalność ENEA Wytwarzanie, bieżące sprawy, realizowane inwestycje oraz pasje pracowników. „ELKO News” był nadawany w ostatni weekend miesiąca od grudnia 2011 roku do grudnia 2012 roku. Program był odpowiedzią na zainteresowanie pracowników i lokalnej społeczności wydarzeniami mającymi miejsce w elektrowni.

Certyfikat Fundacji Integracja

certyfikat_portal_przyjazny_thumb.jpgW grudniu 2012 ENEA S.A. przystosowała swój serwis internetowy do wymogów użytkowników niepełnosprawnych. Za to działanie spółka jako pierwsza firma w Polsce otrzymała Certyfikat Fundacji Integracja „Portal przyjazny osobom niepełnosprawnym”.