Emisje

Grupa Kapitałowa ENEA działa w oparciu o polskie i unijne regulacje dotyczące emisji. Do głównych regulacji można zaliczyć m.in.:

 • Dyrektywę 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 roku ustanawiającą system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Decyzję Komisji Europejskiej 2004/156/WE z dnia 29 stycznia 2005 roku ustanawiającą wytyczne dot. monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych,
 • Ustawę z dnia 28.04.2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695).

Emisja dwutlenku węgla

Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, monitoring emisji dwutlenku węgla prowadzony jest w czterech podmiotach:

 1. Elektrociepłowni Białystok,
 2. ENEA Wytwarzanie,
 3. PEC Oborniki,
 4. MEC Piła.  

Poziom emisji dwutlenku węgla przez spółki segmentu „wytwarzanie” [Mg]

Nazwa spółki 2011 2012
ENEA Wytwarzanie 10 299 069,00 9 925 556,00 (bez biomasy)
Elektrociepłownia Białystok 485 047,00 331 614,00 (bez biomasy)
PEC Oborniki 12 420,79 14 859,90
MEC Piła 86 081,00 82 149,33
 

Wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla spółki ENEA Wytwarzanie [kg/MWh] w latach 2010–2012

2010 2011 2012
880 866 839

Emisja tlenków siarki i azotu

Do priorytetów spółek segmentu „wytwarzanie”, stosujących konwencjonalne metody produkcji energii, należy również minimalizacja emisji tlenków siarki i azotu. Wiąże się to z potrzebą dostosowania do nowych, zaostrzonych wymogów związanych z wprowadzeniem od 2016 roku dyrektywy przemysłowej (IED).

Poziom emisji tlenków siarki i azotu w spółkach segmentu „wytwarzanie” [Mg]

Wybierz Spółkę 2011 2012
SO2 NOx SO2 NOx
ENEA Wytwarzanie 31 279,00 20 375,00 32 488,00 18 203,00
Elektrociepłownia Białystok 1 353,42 1 389,42 801,00 939,00
PEC Oborniki 65,30 26,94 61,80 29,70
MEC Piła 161,00 73,00 160,43 74,73
Działania ENEA Wytwarzanie na rzecz zmniejszenia emisji tlenków siarki i azotu:
 •  budowa instalacji odazotowania spalin SCR
 • modernizację palników pyłowych
 • modernizacja elektrofiltrów bloku 3 elektrowni
 • inwestycja w przezbrojenie agregatów chłodniczych w układach klimatyzacji z czynnika chłodniczego R22 na czynnik MO59-21. Dzięki przezbrojeniu, ENEA Wytwarzanie zmniejsza stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową.

Do planów spółki na kolejne, związanych ze spodziewaną dyrektywą przemysłową (IED), należą budowa czwartej już instalacji odsiarczania spalin oraz zabudowa instalacji do katalitycznego odazotowania spalin na wszystkich blokach energetycznych.