Odnawialne źródła energii

Grupa Kapitałowa ENEA uwzględnia w swoich działaniach obowiązujące w Polsce wytyczne i przepisy prawa w zakresie sprzedaży energii z na odnawialnych źródłach energii (OZE) i z kogeneracji. Planowana jest kontynuacja zawierania długoterminowych kontraktów zakupu świadectw potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii oraz w kogeneracji od podmiotów zewnętrznych.  

Grupa Kapitałowa ENEA planuje rozbudowywać moce wytwórcze oparte na OZE. Zakładanym w realizowanej w 2012 roku strategii celem Grupy jest osiągnięcie do 2020 roku poziomu 250–350 MW mocy wytwórczej zainstalowanej w wietrze. Planowane są także dalsze inwestycje w moce wytwórcze oparte o biogaz.

Zgodnie ze strategią korporacyjną realizowaną w 2012 roku Grupa Kapitałowa ENEA inwestowała także w modernizację nabytych ciepłowni i przekształcanie ich w elektrociepłownie. Wykorzystują one m.in. biomasę; wytwarzają energię elektryczną i cieplną w kogeneracji.

Moc zainstalowana w OZE w Grupie Kapitałowej ENEA to 198,5 MW. Z tego 78,5 MW przypada na biomasę. W 2012 roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej ENEA, związane z OZE, przekroczyły 355 mln zł.

Energia wytworzona z OZE oraz z kogeneracji w MWh

Wyszczególnienie 2010 2011 2012
Energia wytworzona z OZE, za które Elektrownie Wodne otrzymują zielone certyfikaty świadectwa pochodzenia energii 155 239,305 160 479,361 151 209,813
Wielkości produkcji oraz liczba świadectw pochodzenia energii z elektrowni biogazowej Liszkowo 7 451,976 6 175,880 1 826,680
Energia elektryczna brutto wytworzona przez Biogazownię Liszkowo, za którą Dobitt Energia otrzymała zielone certyfikaty świadectwa pochodzenia energii - - 2.636,088
Energia wytworzona przez Farmę Wiatrową Darżyno, za które spółka Elektrownie Wodne otrzymały zielone certyfikaty świadectwa pochodzenia energii - 12 918,996 16 410,336
Energia elektryczna wytworzona w jednostce wytwórczej OZE Elektrociepłowni Białystok 114 027,455 194 269,865 160 000,671
Energia elektryczna wytworzona w jednostce kogeneracji CHP Elektrociepłowni Białystok 461 385,110 464 440,926 391 532,895
Energia elektryczna z OZE wytworzona w ENEA Wytwarzanie, dzięki instalacji współspalania biomasy (Zielone certyfikaty) 319 150,283 393 078,915 518 565
Energia elektryczna wytworzona w ENEA Wytwarzanie z kogeneracji (Czerwone certyfikaty) 65 982,939 55 601 61 077
Produkcja energii elektrycznej brutto przez farmę wiatrową należącą do Windfarm Polska. - - 121 914,344

Szczegółowe informacje na temat obowiązków firm z branży energetycznej, w zakresie uzyskiwania świadectw pochodzenia energii, zawarto w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2012 roku (str. 69-72).

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych jest wytwarzana przez spółki:

  • ENEA Wytwarzanie, przy współspalaniu biomasy z paliwem konwencjonalnym (węgiel kamienny),
  • Elektrociepłownię Białystok, przy produkcji w skojarzeniu energii elektrycznej z wykorzystaniem biomasy,
  • Elektrownie Wodne (21 elektrowni wodnych, Farma Wiatrowa Darżyno),
  • Dobitt Energia (Biogazownia Liszkowo należy od października 2012 r. do spółki Dobitt Energia),
  • Windfarm Polska (Farma Wiatrowa Bardy).

W 2012 roku Elektrociepłownia Białystok ukończyła inwestycję konwersji kolejnego kotła węglowego na tzw. kocioł fluidalny typu BFB – zasilany biomasą. W sposób znaczący zwiększyło to jej moce wytwórcze oparte o OZE.

Aktualnie, w Elektrociepłowni Białystok, moc produkcyjna z OZE wynosi: moc osiągalna cieplna z OZE – 98,4 MWt, moc osiągalna elektryczna z OZE – 56,6 MWe.

Dla maksymalizacji produkcji energii z OZE, w Elektrociepłowni Białystok wykorzystuje się tzw. turbozespół kondensacyjny TZ4. Jest on zasilany parą upustową turbozespołu ciepłowniczego TZ1 o ciśnieniu 1,0 MPa.

Spółka Elektrownie Wodne odpowiada za rozwój projektów z zakresu energetyki wiatrowej. W lutym 2013 roku Elektrownie Wodne otrzymały pozwolenie na budowę farmy wiatrowej Baczyna o mocy 15 MW. Uruchomienie instalacji przewidywane jest na I kwartał 2014 roku. 

Pozostałe 27,5 MW w grupie własnych projektów, zarządzanych przez Elektrownie Wodne, to Farma Wiatrowa Choszczno. Jej gotowość do budowy planuje się na 2014 roku.

Spółka prowadzi także pilotażowy projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, zlokalizowanej na terenie miasta Jastrowie. Jej oddanie do użytku planowane jest do końca 2015 roku.

Przedmiotem zainteresowania spółki jest również Farma Wiatrowa Złotów o mocy 12 MW. Jej uruchomienie przewiduje się na rok 2014.

Podstawowymi jednostkami produkcji energii elektrycznej z OZE, w spółce Windfarm Polska, jest 25 turbin wiatrowych o łącznej mocy 50 MW. Windfarm Polska rozpoczęła 29 lutego 2012 roku produkcję energii ze źródła koncesjonowanego.

Wytwarzanie przez Grupę Kapitałową ENEA energii elektrycznej (netto) z odnawialnych źródeł energii [GWh]

2011 2012 Zmiana [%]
Współspalanie biomasy 392 519 32,1%
Spalanie biomasy 102 131 28,4%
Elektrownie wodne 158 149 - 5,7%
Farmy wiatrowe 13 100 669,2%
Biogazownie 6 2 - 66,7%

W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, istotną rolę odgrywa niezależny operator – spółka ENEA Operator.

Według Ustawy Prawo energetyczne, ENEA Operator ma obowiązek zawierania umów przyłączenia do sieci z podmiotami ubiegającymi się o takie przyłączenie. Wymagane jest spełnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Ubiegający się o przyłączenie podmiot musi także spełniać warunki przyłączenia i odbioru energii.

Od efektywności prac ENEA Operator zależy dostępność sieci dla wszystkich obecnych i potencjalnych użytkowników sieci dystrybucyjnej oraz skala przyłączania odnawialnych źródeł energii.

ENEA Operator planuje wydać ponad 600 mln zł na przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator.

Szczegółowe informacje o realizowanych przez ENEA Operator i dotowanych przez środki unijne inwestycjach, w zakresie przyłączania do sieci OZE, są dostępne na stronie www ENEA Operator.